Home » 免費線上計算工具 » 線上食物卡路里查詢

線上食物卡路里查詢

這個食物有多少熱量?想減肥?健康吃?就用線上食物熱量查詢工具,快速查詢各項食品所含的熱量,可輸入關鍵字或自行篩選類別,掌握攝取的食物卡路里、蛋白質、脂肪、碳水化合物(醣)等!
資料來源:政府開放資料平台-衛生福利部食品藥物管理署


(名稱或俗名)

名稱 俗名 熱量
(kcal/每百克)
蛋白
(g/每百克)
脂肪
(g/每百克)
碳水化合物
(g/每百克)
分類
{{ item.calories }} {{ item.protein }} {{ item.fat }} {{ item.carb }} {{ item.category }}
正在加載資料…
沒有搜尋到相符的資料
第 {{ currentPage }} 頁 / 共 {{ pageCount }} 頁